ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”
    สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA AR) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการอบรม บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่างกรณีศึกษา รวมทั้งลงพื้นที่ปฎิบัติ โดยเนื้อหา ประกอบด้วย

  • หลักการแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ระบบสุขภาพ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กระบวนการ ขั้นตอน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  • เครื่องมือในการประเมินผลกระทบได้แก่ เครื่องมือทางสังคม เครื่องมือทางระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
    วิทยากร ประกอบด้วย นพ.อมร รอดคล้าย ผศ. ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิสรา มิตรช่วยรอด สถาบันนโยบายสาธารณะ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 1 ชั้น 10 โทร. 0 7428 2900-2 เว็บไซต์สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. https://ppi.psu.ac.th/