ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม โครงการ Erasmus+ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Erasmus+ จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Erasmus+ ดำเนินการโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ. ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ที่ปรึกษาโครงการ Erasmus+ ต้อนรับ และ ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565    ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ STEPup (Social Entrepreneurship Knowledge Hub) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ จากสหภาพยุโรป (European Union; EU) ภายใต้โครงการ Erasmus+ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจ ในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยมีการทำงานร่วมกัน ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อค้นหากระบวนวิธีการใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจ ที่มีความยั่งยืนทางการเงิน จากรายได้หลักที่มาจากสินค้าและบริการ และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้น ไปต่อยอดและลงทุน เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันสมาชิก ประกอบด้วย

 1. FH JOANNEUM Gesekkshaft mH ประเทศออสเตรีย เป็นสถาบันหลักในการประสานงาน (ผู้เสนอโครงการ - Coordinating organization) 
 2. Cracow University of Economics ประเทศโปแลนด์
 3. Breda University of Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์
 4. มหาวิทยาลัยพายัพ
 5. มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. Mandalay University ประเทศพม่า
 9. National Management Degree College ประเทศพม่า
 10. Agarwood Farmer Group ประเทศไทย
 11. Chiang Mai Social Enterprise Company Ltd. ประเทศไทย