ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ผลิตปุ๋ยหมักชนิดเติมอากาศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเตรียมจำหน่าย
    กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลิตปุ๋ยหมักชนิดเติมอากาศ ผ่านเกณฑ์และมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ เตรียมจำหน่ายในขนาดน้ำหนักถุงละ 1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 25 กิโลกรัม และดินผสมพร้อมปลูก   

    นายภานุวัฒน์ สาระพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานีได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักชนิดเติมอากาศ โดยนำเศษวัชพืชจากการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ มาจัดทำปุ๋ยหมักชนิดเติมอากาศโดยสามารถผลิตได้ปีละ 45 ตัน ได้มีการส่งตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2557 โดยศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการทดสอบคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง) ของกรมพัฒนาที่ดิน จัดอยู่ในกลุ่มปุ๋ยหมักเกรด 1 โดยมีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง มีอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม แคลเซี่ยมและแมกนีเซียม