ข่าวชาวสงขลานครินทร์

งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565 (PRIDE OF PSU 2022)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2565” (PRIDE OF PSU 2022) ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Online และ Onsite ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัย และยกย่องเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้ 

เวลา 08.00 - 09.00 น. 
ลงทะเบียน / ลงทะเบียนผู้เข้ารับรางวัล

เวลา 08.45 - 09.00 น. 
กิจกรรมขับร้องประสานเสียง “เขตรั้วสีบลู” โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 09.00 - 09.10 น. 
ชมวีดิทัศน์ชุด “คุณค่าสงขลานครินทร์”

เวลา 09.10 - 09.15 น. 
กล่าวรายงาน โดย รองศาตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ

เวลา 09.15 – 09.20 น.
กล่าวเปิดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี

เวลา 09.20 – 10.00 น. 
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สงขลานครินทร์ในอนาคตกับการสร้างคุณค่าต่อสังคม” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เวลา 10.00 – 10.15 น.
มอบรางวัลและของที่ระลึก (ช่วงที่ 1)

เวลา 10.15 – 10.25 น.
กิจกรรมการแสดงจินตลีลา ประกอบเพลง “ใต้ร่มพระบารมี” โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

เวลา 10.25 – 10.40 น.
มอบรางวัลและของที่ระลึก (ช่วงที่ 2)

เวลา 10.40 – 11.30 น.
กิจกรรม Live สด “ศิษย์เก่ากับคุณค่าสงขลานครินทร์” จากศิษย์เก่า ม.อ.ทุกมุมโลก
ดำเนินรายการโดย คุณเนตรนภา สุทธิวิภากร และ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล

เวลา 11.30 – 12.00 น.
มอบรางวัลและของที่ระลึก (ช่วงที่ 3)

เวลา 12.00 – 13.00 น.
กิจกรรม “คุณค่าสงขลานครินทร์ต่อสังคม”
- PSU Bazaar โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
- Innovation โดย อุทยานวิทยาศาสตร์
ดำเนินรายการโดย อาจารย์บัญชา เตส่วน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์