ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
    พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการขยายแพะเนื้อแบล็คเบงกอลพระราชทาน และการศึกษาศักยภาพในการเลี้ยงแพะนมพันธุ์ชามีพระราชทาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศักยภาพในการเลี้ยง โดย ผศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก รศ. ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ รศ. ดร.นริศ ท้าวจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายผลการขยายแพะเนื้อแบล็คเบงกอลพระราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565    ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 4 ตัว เป็นเพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เพื่อทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ และตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564 ได้ส่งมอบแพะพระราชทานให้แก่ประชาชนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วจำนวน 118 ตัว    ในขณะเดียวกันก็ได้ทำการศึกษาวิจัยการเลี้ยงแพะนมพันธุ์ชามีพระราชทานที่ครอบคลุมด้านการขยายพันธุ์ โภชนาศาสตร์สัตว์ การจัดการฟาร์ม และการตรวจสุขภาพ และการปรับตัวของแพะให้เข้ากับพื้นที่ของภาคใต้ ตามพระราชประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา