ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วช. ชื่นชม ห้องปฏิบัติการวิจัย ม.อ. เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต้นแบบภาคใต้
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนันสนุนการดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการต้นแบบของภาคใต้ เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 และได้แสดงความชื่นชม พร้อมให้ข้อแสนอแนะแนวทางการขยายผลการสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยแก่นักวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป      โดย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะให้การต้อนรับ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชม และตรวจประเมินห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของ รศ. ดร.จงดี บูรณชัย และห้องปฏิบัติการ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ในความดูแลของ ผศ. ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่นผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการในการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการวิจัยที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การบริหารและนโนบาย 2. ระบบการจัดการสารเคมี 3. ระบบจัดการของเสีย 4. ลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5. ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย 6. การให้ความรู้ และ 7. การจัดการข้อมูลเอกสาร มาอย่างต่อเนื่อง     ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยในการเข้าไปปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต้นแบบภาคใต้ ที่ต่อไปสามารถเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการได้