ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดแล้วธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” ที่ ม.อ.ปัตตานี เวทีนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เปิดเวทีให้นักศึกษาลงสนามจริงฝึกทักษะทางอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ลงนามความร่วมมือ ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ระหว่าง ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และผู้ประกอบการ นางสาวซาฮาร่า มะดากะกุล นางสาวซาฟียะห์ เจะเตะ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ (University Engagement Program) ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam ซึ่งเป็นการสร้างเวทีเพื่อฝึกทักษะทางอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน มีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจ และสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจห้าดาวเพื่อการมีงานทำ พร้อมกันนี้ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดร้านห้าดาว “Five Star Salam” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  


    ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการประกอบการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดในการส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจก่อนจบการศึกษา พร้อมการสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area ทางบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยมีกรอบความร่วมมือโดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้ ประสานงาน ควบคุมดูแลการฝึกอบรมขั้นตอนและกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ Five Star Salam 

    ทั้งนี้ หาวิทยาลัยให้การสนับสนุนพื้นที่ขนาด 6x3 เมตร หรือ 18 ตารางเมตร ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในการติดตั้งร้าน Five Star Glass House เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจในระยะแรกของการเริ่มโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564- 30 พฤศจิกายน 2565