ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “ASEA-UNINET Workshop and Alumni Meeting 2022”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ได้จัดประชุมออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “ASEA-UNINET Workshop and Alumni Meeting 2022” ในวันที่ 12, 14 และ 20 มกราคม 2565 เพื่อให้คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสมัครรับทุนและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยสมาชิกในสาธารณรัฐออสเตรียและศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยสมาชิกในประเทศไทย

เครือข่าย ASEA-UNINET มีทุนสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทำวิจัย หรือแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้ อาทิ Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D. Grant) ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (Music Grant) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant) และทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Grant), Ernst Mach Follow-up Grant (EZA), Funding within ASEA-UNINET และ Bernd Rode Award เป็นต้น

คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยจะส่งลิ้งค์ ZOOM ไปยัง E-mail ผู้ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจงจิต ราชยอด ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร โทร. 0 7428 2253 หรือ 08 1598 8871 E-mail : chongchit16@gmail.com