ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับที่ 30 ของประเทศ อันดับที่ 617 ของโลก มหาวิทยาลัยสีเขียว
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 30 ของประเทศไทย (อันดับดีขึ้น 4 อันดับจากปี 2563) อันดับที่ 617 ของโลก (อันดับดีขึ้น 43 อันดับจากปี 2563) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ของ UI GreenMetric World University Rankings 2021 หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดย University of Indonesia (UI)  

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนน 4,900 คะแนน จาก 10,000 คะแนน ได้อันดับที่ 30 จาก 39 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 617 จาก 956 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งข้อมูลทั้ง 5 วิทยาเขต และได้อันดับที่ดีขึ้นจากปี 2020 (ปี2563 อันดับที่ 34 ของประเทศไทย อันดับที่ 650 ของโลก) 

    UI GreenMetric World University Rankings เป็นการจัดอันดับเกี่ยวกับวิทยาเขตสีเขียวและความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Energy and Climate Change) การจัดการของเสีย (Waste management)  การจัดการน้ำ (Water usage) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 


วิทยาเขตหาดใหญ่