ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นายกฯ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล โดย ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่าย
    เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และ รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองปูทะเลโลก ณ กลุ่มเลี้ยงปูดำทะเล บ้านโต๊ะโสม ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศสู่เมืองปูทะเลโลก    รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดปัตตานี หัวหน้าโครงการวิจัยเมืองปูทะเลโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่แบบครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของกลไกความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูทะเลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำรงพันธุ์ปูทะเลในธรรมชาติและนำเอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทำบ่อกุ้ง กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มผลผลิตปูทะเลให้เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้านได้มีอาชีพมีรายได้ จากการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นแหล่งผลิตปูทะเลที่สำคัญ เป็นกลุ่มธุรกิจส่งออกปูทะเลของประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บพท.    “ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงและสม่ำเสมอ แต่ที่ผ่านมาใช้ลูกปูจากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงทำให้ไม่มีผลผลิตมากพอจำนวนความต้องการ ดังนั้นเมื่อวิจัยจนเกิดการเพาะพันธุ์ได้สำเร็จแล้วจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดตื่นตัวในการลงทุน จนตอนนี้เกิดห่วงโซ่ที่ครบวงจรแล้วในปัตตานี ” รศ. ดร.ซุกรี กล่าว    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ พร้อมสำหรับการพัฒนา มีการเพาะเลี้ยงพันธ์ปูโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปูไทยสู่ปูโลก หากเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่รัฐบาลซึ่งมีนโยบาย มีแนวปฏิบัติ มีกลไก พร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ ในปัจจุบันนี้ประเทศจำเป็นต้องปรับในเรื่องของพลังงาน และการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทรก