ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก
    นักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)” สกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ที่จังหวัดนราธิวาส 

    นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)” จากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพืชอยู่ในสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7)    นายจิรัฐิ สัตถาพร กล่าวว่า ระย้าแก้วบาลา มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้าม มีลักษณะรูปรี เรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน โดยพืชชนิดใหม่ของโลกนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 จากจังหวัดนราธิวาส และตัวอย่างพรรณไม้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) โดยยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด    ทั้งนี้ หลังจากมีการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียดพร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ เป็นผลจากการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาเอกของ นายจิรัฐิ สัตถาพร