ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมให้ความรู้ ทักษะการตลาดและการออกแบบนำเสนอ ผ่านการเรียนออนไลน์ “MOOC” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 64”
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้ความรู้ผ่าน “Live Session พึ่งพาความรู้” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” จัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่  3-12 ธันวาคม 2564   เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง ในหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบออนไลน์หรือ Massive Open Online Course (MOOC) ที่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เปิดสอน และเพื่อแบ่งปันสาระและเรื่องราวความรู้อันเป็นประโยชน์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน  


ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการบรรยายในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร อาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ “ทักษะการตลาดดิจิทัล ปี 2022” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หัวข้อ “การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย” “ทักษะการตลาดดิจิทัล ปี 2022” เป็นหัวข้อหนึ่งที่นำมาให้ความรู้เนื่องจากนักการตลาดต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมหลายอย่าง ตามความเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีความต้องการที่เป็นการเฉพาะ และจะบริโภคตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นการมุ่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายใด จะต้องดูความเกี่ยวข้องของสินค้ากับผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มนั้น และต้องสร้างสรรค์ข้อมูลการโฆษณาให้มีความน่าสนใจตอบสนองข้อสงสัยได้ตรงประเด็นเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะของนักการตลาดในโลกดิจิทัลปี 2022 ไว้ว่าจะต้องมีทักษะ 7S คือ Story telling ทักษะในการเล่าเรื่อง Synchronizing การทำงานร่วมกัน Synthesizing การสังเคราะห์ข้อมูล Systemetic thinking การคิดอย่างเป็นระบบ Socializing การมีความสามารถในการเข้าสังคม Simulating ความคิดสร้างสรรค์ และ Serveying การค้นหาความจริง ติดตามการบรรยายหัวข้อ “ทักษะการตลาดดิจิทัล ปี 2022”  ได้ที่ https://youtu.be/yqdsWfQz0H8 


สำหรับหัวข้อ “การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ได้เปรียบหลักการออกแบบเหมือนการแต่งกายแต่งหน้าและบุคลิกภาพของคนทั่วไป ส่วนนิสัยใจคอคือเนื้อหาที่อยู่ภายใน ดังนั้นหากภาพแรกที่พบเจอไม่มีความสวยงามไม่ดึงดูดใจ จะส่งผลให้ส่วนอื่นๆถูกมองข้ามไปด้วยทำให้เสียโอกาส ซึ่งการออกแบบที่ดีจะเป็นตัวช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยได้นำตัวอย่างของการออกแบบที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือ PowerPoint ซึ่งมีสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นหลัก คือ พื้นหลังที่ควรใช้สีที่เรียบที่สุดเพื่อความเด่นขององค์ประกอบอื่น ข้อความประกอบที่เน้นแสดงจุดหลักๆ ที่ต้องการนำเสนอ  Font และ ภาพที่ต้องระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ การใส่โทนสีที่เหมาะสมกับเรื่องราว ให้ภาพที่มีความชัดเจนและสื่อความหมาย และการใส่ Effect ที่ต้องดูเรียบหรูแต่ตรงประเด็นและเข้าใจง่ายติดตามการบรรยายหัวข้อ “การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย” ได้ที่ https://youtu.be/PX9bLFZbCFA)


ท่านที่สนใจพัฒนาด้านทักษะต่างๆ เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกช่วงวัย “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้” โดยรายวิชาที่เป็นการเพิ่มทักษะความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะอยู่ในระบบ PSU MOOC ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่  www.mooc.psu.ac.th


 ส่วนผู้ที่ต้องการพัฒนาแบบจัดเต็มหลักสูตรแบบ non-degree แต่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.reg.psu.ac.th/psunextu