ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 7 ปีซ้อน
    ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) 7 ปีซ้อน จาก Clarivate Analytics ผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้โดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติ หรือ การนำข้อมูลการตีพิมพ์งานวิจัยบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ทางสถิติอย่างเป็นระบบเพื่อใช้วัดคุณภาพของงานวิจัย อีกทั้งยังสามารถวัดศักยภาพในด้านการวิจัยของนักวิจัยและสถาบันต่างๆ ได้