ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลบุคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนี่ง ประจำปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่รางวัลบุคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนี่ง ประจำปี 2564 เนื่องในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind ) ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สืบสานการดำเนินตามพระราชปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รศ. ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง ร่วมมอบรางวัล เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64

สำหรับบุคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564 ดังนี้ 

1. ผศ. ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์หญิงผู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อการพัฒนางานด้านทันตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้หลักการดำเนินงานในเชิงรุกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม รวมถึงการสนับสนุนการบริการทางวิชาการสู่การพัฒนาสังคมตามบริบทที่เหมาะสมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษา และมุ่งเน้นการทำงานเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง2. นายประเสริฐ ทองศิริ ช่างเทคนิค ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ผู้ซึ่งทำงานเป็นสื่อกลางในการประสานข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้และผู้พิการให้เข้าถึงและได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของกลุ่มดังกล่าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยความเชื่อว่า “การแบ่งปันน้ำใจจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”3. อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัยในงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือดูแลสังคมทั้งภายในและภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศตนเพื่องานและสังคมโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น