ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมปั้นดาว รับสมัครวันนี้ – 29 มีนาคม 2564
    สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ หรือกิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด รับสมัคร วันนี้ – 29 มีนาคม 2564

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เปิดเผยว่า ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจฐานราก (ธุรกิจชุมชน) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และเครื่องหมายการค้า การตลาด ออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
    
    จากการที่ได้มีโรคอุบัติใหม่ COVID-19 แพร่ระบาดและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิต เช่น การซื้อขายออนไลน์ ธุรกิจเดลิเวอรี่ สังคมไร้เงินสด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ หรือกิจกรรมปั้นดาว เพื่อให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมพัฒนา และช่วยเหลือแบบครบวงจร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการของ SME อย่างเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ และเป็นต้นแบบในการปลดล๊อคข้อจำกัดของวิสาหกิจทุกสถานะและทุกระดับ ในการยกระดับและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ธุรกิจขยายตัว โดยมีกำหนดการ ดังนี้

- รับสมัคร วันนี้ – 29 มีนาคม 2564
- อบรมเชิงลึกพร้อมที่ปรึกษา (Mentor) : พฤษภาคม 2564
- อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) : พฤษภาคม 2564 
- ให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
- ส่งเสริม แนะนำ ในการสร้างช่องทางการค้า หรือสร้างโอกาสทางการค้า : สิงหาคม 2564

และคัดเลือกผู้ประกอบการ 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 50 ราย อบรมเชิงลึก หลักสูตรต่อเนื่อง 3 วัน ใน 2 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 อบรมเชิงลึก พร้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา (Mentor) ในหัวข้อ “จุดประกายแนวคิด พิชิตยอดขาย พร้อมสร้างรายได้กับยุค Next Normal” และการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP

หัวข้อที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  หัวข้อ “มิติใหม่ของการพัฒนาธุรกิจในยุค Next Normal” ใน 4 ประเด็น ดังนี้

  - ฝึกทักษะเพิ่มมูลค่าหรือลดความสูญเสียของสินค้าหรือบริการ
  - ฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดออนไลน์
  - สร้างหรือพัฒนา Facebook หรือ Website
  - การประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment)

รอบที่ 2 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 50 ราย จะได้รับคำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก 1 ด้าน จาก 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้านที่ 2 นำการออกแบบ   ด้านที่ 3 นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ 
 
รอบที่ 3 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและมีศักยภาพ 20 ราย ได้รับการส่งเสริมช่องทางการค้า ทดลองตลาดจริง และสร้างแนวทางการดำเนินงานในการก้าวออกไปสู่การแข่งขัน

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อสมัครได้ที่ https://forms.gle/APCraCwWRrLWr75w5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณเสาวลักษณ์ ผลเจริญ โทรศัพท์ : 0805441916 คุณนูรีซันร์ เจะเฮง โทรศัพท์ : 0622209411  Facebook Page : Excellance Center PSU / Line : @ce-psu