ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. และ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ จับมือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และลงนามในบันทึกข้อตกลง สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ลงนามคือ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ นายชาญยุทธ ถนอมเวช กรรมการผู้รับมอบอำนาจ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ร่วมเป็นสักขีพยาน    ตามข้อตกลงนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ร่วมกันนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่ มาบริหารจัดการสิทธิ พัฒนารูปแบบ หรือร่วมมือกันกำหนดแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานงานการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานในพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร การเข้าถึงทุนสนับสนุนของภาครัฐ และ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภค เครื่องมือและหรืออุปกรณ์ต่างๆ และอนุญาตให้บริษัทใช้คำว่า “ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลงานที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ประทับบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกัน    ส่วน บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เป็นผู้บริหารจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านพลังงานที่ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมกล่าวภายหลังการลงนามว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการร่วมผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเพื่อการใช้ประโยชน์ได้จริงและทำให้เกิดคุณค่าต่อผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและประเทศชาติ