ข่าวชาวสงขลานครินทร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ Five Star ให้นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
    เตรียมเปิดธุรกิจไก่ทอด ไก่ย่าง “Five Star Salam” ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทําธุรกิจ เพื่อสามารถนําไปใช้ได้จริง

    ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตกลงในความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรตามโครงการ CPF in Your Area โดยเปิดธุรกิจไก่ทอด ไก่ย่าง “Five Star Salam”ณ ข้างสระว่ายน้ำภายในวิทยาเขตปัตตานีในการส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจจริงก่อนจบการศึกษา พร้อมการสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam” โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะให้ยืมร้านสําเร็จรูปแบบน็อคดาวน์ รูปแบบ Glass House ขนาด 5x3 เมตร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่ต้องใช้ และมอบวัตถุดิบในการขายครั้งแรก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่วิทยาเขตปัตตานีโดยไม่คิดมูลค่า ตลอดจนจัดอบรมให้นักศึกษามีความรู้ในการทำธุรกิจอีกด้วย.