ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รักษ์อาเนาะซูงา”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม “รักษ์อาเนาะซูงา” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมช่วงเช้า “เก็บขยะ ด้วยรักษ์...อาเนาะซูงา” ภาคค่ำร่วมกิจกรรมลอยกระทงสาย ในคลองอาเนาะซูงา และในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรม “ค่ายเยาวชน  รักษ์สายน้ำ” ณ อาคาร ม.อ.ปัตตานีภิรมย์

    ผศ. ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประธานจัดงาน “รักษ์อาเนาะซูงา” กล่าวว่ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรม “รักษ์อาเนาะซูงา” ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : ต่อยอดจากโครงการ Pattani Heritage City (Creative Economy)” โดยในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. กิจกรรม“เก็บขยะ ด้วยรักษ์...อาเนาะซูงา ณ ลานกิจกรรมตลาดเทศวิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคค่ำในเวลา 19.00-21.00 น. ขอเชิญร่วมลอยกระทงสายในเทศกาลสว่างแสงแห่งสายน้ำ “อาเนาะซูงา” ที่สะพานปะนาเระ (ถนนปะนาเระ) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยผู้จัดมีกระทงให้ผู้มาร่วมงาน และในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. กิจกรรม “ค่ายเยาวชน รักษ์สายน้ำ” ณ ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์” ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของคลอง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “รักษ์อาเนาะซูงา” ขึ้นโดยจัดกิจกรรมเก็บขยะและพัฒนาบริเวณคลองอาเนาะซูงาและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงสร้างความสามัคคีและตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมในเทศกาลสว่างแสงแห่งสายน้ำ “อาเนาะซูงา” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน รักษ์สายน้ำ” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ รวมถึงมีความตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์” ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชน รักษ์สายน้ำ” สามารถติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ (บ้านเหลือง) หรือติดต่อโดยตรงที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ โทร. 0896594807