ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SH&E PSU) ม.อ. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
    ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SH&E PSU) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการดูแลและรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย จัดทำแนวทางตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน ประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบข้างของมหาวิทยาลัย    ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SH&E PSU (ชี-พีเอสยู) ดำเนินการภายใต้งานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    ศูนย์ SH&E PSU มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้ด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดมาตรฐานในการประเมินและการยกระดับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในห้องปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างสารสนเทศการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    นอกจากนี้ ศูนย์ SH&E PSU ยังให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1. ตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 2. ตรวจวัดเสียงดัง 3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 4. ตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด 5. คลินิกให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม    คณะกรรมการอำนวยการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรประจำศูนย์ฯ ได้แก่ นายจักรพงษ์ อินพรม เเละ นางสาวปนัดดา ทองชู พร้อมทั้งบุคลากรข้ามสายงานร่วมกันดำเนินการประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ได้เเก่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสำนักวิจัยเเละพัฒนา ได้มีการดำเนินงานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน    ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ โดยมีบริษัทที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย รับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปฏิบัติสอดคล้องที่กฎหมายกำหนด โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องปีละ 2-3 รอบ โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด 6,679.30 ลิตร และ 817.63 กิโลกรัม จากห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ จาก 9 หน่วยงาน และวันที่ 2 กันยายน 2564 มีจำนวนของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด 4,872.85 ลิตร และ 1,626.32 กิโลกรัม จากห้องปฏิบัติการจาก 8 หน่วยงาน

 

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน