ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้น 6 เป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและสังคม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนด้านพัฒนาตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดําเนินงานด้านพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ร่วมกับ 193 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ซึ่งมี 17 เป้าหมาย 230 ตัวชี้วัด เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันตามกรอบการพัฒนาโลกให้บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยและเป้าหมายของ SDGs