ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ ทุกวิทยาเขต ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ณ วัดคลองช้าง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสมทบทุนปรับปรุงโรงฉันและระบบไฟฟ้าภายในวัดคลองช้าง โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16.00 น.
คณะ / ส่วนงาน นำพุ่มกฐินมารวมพร้อมกันและตั้งองค์กฐิน ณ หอประชุม ม.อ. ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

เวลา 19.19 น.
พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์องค์กฐิน

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น.
เคลื่อนองค์กฐินออกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 11.00 น.
องค์กฐินถึง วัดคลองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

เวลา 12.39 น.
เทศนา 1 กัณฑ, ถวายองค์กฐิน, พระสงฆ์อนุโมทนา, กรวดน้ำ เสร็จพิธี

    ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยรวบรวมปัจจัย โอนเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เลขที่บัญชี 704-2-00001-8 ประเภทออมทรัพย์ หรือ ส่งปัจจัยที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ งานสารบรรณ อำนวยการและการประชุม อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี โทร. 09 1883 3112