ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทีเส็บ รับรองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสนามกีฬากลาง ม.อ. เป็นสถานที่จัดงานมาตรฐานแห่งใหม่ของสงขลาไมซ์ซิตี้
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของประเทศไทย (TMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ ทีเส็บ
    
    ทีเส็บ ประกาศรับรองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานที่จัดงานมาตรฐานในประเทศไทยแห่งใหม่ของสงขลาไมซ์ซิตี้ อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของงาน ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยกระดับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล    ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2564 : Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จากทีเส็บ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มั่นใจในการให้บริการห้องประชุม และพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ บริการพื้นที่ห้องประชุม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  www.facebook.com/stiinfras.PSUSP โทร.0-7485-9500    นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์กีฬาและสุขภาพ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Stadium) ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ เอสเส็บ จนได้รับมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standards (TMVS) นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการและบริการ พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต    ทีมงานศูนย์กีฬาและสุขภาพยินดีให้บริการ ติดต่อได้ที่ สำนักงานงานบริหารและสารสนเทศ โทร. 0-7428-9181 งานอาคารและสนามกีฬา โทร. 0-7428-9182 www.facebook.com/psusportscomplexดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศ โดยหนึ่งในภารกิจหลักคือการให้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ครอบคลุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตนเอง ผู้ประกอบการ คณะทำงานจากเอสเส็บ ผ่านการบูรณาการการเรียนและการทำงาน (Work-integrated Learning) กับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการไมซ์ ชั้นปี 3 ได้ร่วมกันประเมินความพร้อมและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment report) แล้วนำเสนอให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่จัดงานต่อไป จนในที่สุดในปี 2564 ได้มีสถานที่จัดงานไมซ์จำนวน 12 แห่งในจังหวัดสงขลาได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS แห่งใหม่ในสงขลาไมซ์ซิตี้ ประกอบด้วย

    ประเภทห้องประชุม (Meeting Rooms) จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงแรมวีว่า สงขลา โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ โรงแรมลีการ์เด้นท์ หาดใหญ่โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านนอก เอ็ม บี ไอ รีสอร์ต ด่านนอก และห้องประชุม Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

    ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venues) จำนวน 3 แห่ง คือ  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และลานอาศรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา