ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ จับมือ โรงเรียนเครือข่าย กว่า 40 แห่ง ร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาของเยาวชนในส่วนภูมิภาค
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จับมือ โรงเรียนในเครือข่าย กว่า 40 โรงเรียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในส่วนภูมิภาค    เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

    รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตล้วนเป็นไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกัน  คือ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  การสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม มุ่งสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ