ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร PowerPoint Template and Presentation Techniques
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 2/64 อบรมวันที่ 16-17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง) รูปแบบการอบรม : อบรมแบบ Online สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom

ดูรายละเอียดหลักสูตร ค่าลงทะเบียน และสมัครอบรม ได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th (วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้) ทั้งนี้ ได้รับวุฒิบัตรเมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115)

* มีบริการจัดกลุ่มฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน 
* นักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้

** หมายเหตุ : หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เว็บไซต์สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://diis.psu.ac.th เพจเฟซบุ๊กสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://www.facebook.com/PSUDIIS