ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สสว. จัด “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 5 (ออนไลน์)” พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (PSU SME-Early Stage : All Stars) 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเอสเอ็มอี ดีเวลลอปเม้นท์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 โชว์ผลงานพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (PSU SME-Early Stage : All Stars) ปี 2564 ในพื้นที่ภาคใต้ ในงาน “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 5 (ออนไลน์)” ณ ชั้น G ห้อง Auditorium Sky Blue อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2564     พิธีเปิดงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยคุณวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเปิดงาน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ สู่งานกิจกรรมออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ กล่าวถึงความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ ศิริรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด    คุณวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในปี 2565 สสว. ได้ปรับภารกิจในการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการพัฒนา สร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งมีโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าและศักยภาพ สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรทำงานร่วมกับ สสว. มาโดยตลอด และช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้เติบโตต่อไปได้     พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี กล่าวว่า เศรษฐกิจชาวหาดใหญ่มีพื้นฐาน SMEs  เป็นหลัก เดิมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมต่างๆ ขณะนี้หาดใหญ่ได้เตรียมความพร้อมเปิดเมืองในลักษณะ Hatyai sandbox Plus เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยร่วมกับเครือข่ายองค์กรส่วนท้องถิ่นที่จะพัฒนาเปิดเมืองในอนาคต การที่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และหน่วยงาน สสว. มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดในภาคใต้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยตรงและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ จากคณะวิทยาการจัดการ ถือเป็นการบูรณาการที่ดีและเป็นประโยชน์กับ SMEs ในภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยประสบการณ์และความสามารถจะตอบโจทย์ SMEs ในยุคโลกดิจิทัล และสามารถปรับตนเองได้รวดเร็วเท่าทันกับการแข่งขันทางธุรกิจและลักษณะการจัดการธุรกิจในยุค New Normal โดยนำองค์ความรู้หลักการจัดการมาใช้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ    อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงการจัดโครงการในปีนี้เป็นปีแห่ง All Stars เป็นการรวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และ ผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีความแข็งแรงในการจัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว มุ่งเน้นประกอบการบนพื้นฐานองค์ความรู้อย่างมีเป้าหมาย และเป็นระบบขั้นตอน ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการในภาคใต้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 502 ราย ผ่านการคัดเลือกนำผลงานออกทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้า “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 5 (ออนไลน์)” จำนวน 215 ราย    กิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กิจกรรม SMEs ใช่มั้ย เพื่อการประเมินสำรวจความพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่อไป กิจกรรม SMEs เช็คอัพ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงพิจารณาจุดอ่อน และปัญหา หาผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ กิจกรรม SMEs ชี้แนะ เป็นกิจกรรมผู้ประกอบการพบที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาด มาตรฐาน การผลิต การเกษตร การจัดการฮาลาล มาตรฐาน อย. กิจกรรม SMEs โชว์ของ เป็นการรวบรวมสินค้าผู้ประกอบการเพื่อจัดทำแคตตาล๊อคสำหรับจำหน่ายออนไลน์และออฟไลน์ กิจกรรม SMEs ชนะ โดยการนำสินค้าผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดทำเพื่อจำหน่ายในงานเทศกาลสินค้าออนไลน์ โดยโค้ช 3 ท่าน คือ อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และ คุณวรกิตติ์ แซ่จิ้ว พร้อมด้วยทีมอาจารย์พี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน     กิจกรรมภายในงาน พบกับสินค้ากว่า 300 รายการ โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ ส่งฟรีทั่วไทย และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมพบกับศิลปินและดารารับเชิญ ในช่วงเวลา 11.00 – 15.00 น. และ เวลา 16.00 – 19.00 น. ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน วันที่ 10 ก.ย. 64 พบกับ ภณ ณวัสน์, ลำใย ไหทองคำ, แซ็ค ชุมแพ วันที่ 11 ก.ย. 64 พบกับ กระทิง ขุนณรงค์, โดม จารุวัฒน์, กัน นภัทร วันที่ 12 ก.ย. 64 พบกับ THOMAS TOM และ คอนเสริ์ต อ๊อฟ ปองศักดิ์    ผู้สนใจเลือกชม และ ช๊อปสินค้าออนไลน์ พร้อมพบกับศิลปินได้ที่ Facebook Page : PSU SME-Early Stage : All Stars  หรือเพจ @PSUConnext