ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิศวะฯ จับมือ เภสัชฯ ม.อ. สร้างหลักสูตรร่วม สนับสนุนการเรียนการสอน 2 สาขา สอดรับเภสัชกรรมอุตสาหการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64    รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ กล่าวว่า ทางคณะฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคและประเทศ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้งคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยทางคณะฯ สนับสนุนหลายสาขาวิชาด้วยกันในการทำหลักสูตรร่วมกัน นอกเหนือจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมแล้ว คณะวิศวกรรมศสตร์ยังมีสาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้จากทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อไปประยุกต์ใช้ทำงานร่วมกัน ต่อยอดงานวิจัยทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ผ่านมาได้คุยและหารือกันเพื่อให้สร้างประโยชน์กับนักศึกษาของทั้งสองคณะฯ เพื่อเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งสองตามสมควรหรือที่เห็นชอบร่วมกันได้ จึงได้จัดทำร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมฯ ดังกล่าวต่อไป    ด้าน รศ. ดร.ภก.นิมิตร วรกุล กล่าวว่า คณะเภสัชฯ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีศาสตร์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเภสัชศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากทางวิศวะฯ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและองค์ความรู้นำไปสู่งานวิจัย เพื่อสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งให๎เกิดความ เรียนรู้และต่อยอดได้อีกทั้งต้องการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยจากทั้งสองฝ่ายอย่างมีศักยภาพ ในอนาคตอาจจะขยายกว้างไปยังสาขาวิชาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์อีกด้วย