ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปี 2022 เป็นอันดับ 6 ร่วม ของมหาวิทยาลัยไทย โดย THE
    Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเซีย ประจำปี 2022 (Times Higher Education University Rankings 2022) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอยู่ในกลุ่ม 1201+ ของโลก และอยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ร่วม ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย    Times Higher Education University Rankings 2022 จัดอันดับโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30 การวิจัย (Research) ร้อยละ 30 การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30 รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 2.5ข้อมูลอ้างอิง  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats