ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. รวมพลัง วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สร้างความเข้มแข็งชายแดนใต้
    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนางานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกันในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การบริการวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้าง พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ ระหว่างสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมี ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง อาจารย์สถาบันสันติศึกษา ผู้รับผิดชอบแผนงาน และนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


    การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำร่องที่จะนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันในด้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังระหว่างสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอจังหวัดสงขลา) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)