ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ในประเทศสมาชิกอาเซียน +3 เข้าร่วมโครงการ AIYC 2021
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน +3 เข้าร่วมโครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021” (AIYC 2021) ซึ่งประกอบด้วย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และการตอบคำถามอาเซียน เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564 โดยมีรางวัลสูงสุดถึง 10,000 บาท

    โครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 ภายใต้ชื่อ PSU ASEAN Youth Forum โครงการนี้เกิดจากแนวคิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคต โดยได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา HE Mr. Mohammad Afundi Abu Baka และกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา HE Mr. Fachry Sulaiman กิจกรรมในครั้งนั้น ประกอบด้วย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน และการประกวดโครงงาน    วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ ส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถนะ ภาวะผู้นำ ผ่านการพูด และการกล่าวสุนทรพจน์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณชน  อกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทในอาเซียนและอาเซียนในบริบทโลก ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +3

    อาเซียนมีเป้าหมายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โครงการ The ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021, “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy,” จะเป็นแพลตฟอร์มให้นักศึกษาได้แสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของอาเซียนภายใต้ความท้าทายของโควิด -19 ในหัวข้อ “The Sustainability of the ASEAN Economy under the COVID-19 situation”    ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์จะได้รับรางวัล ดร.ถนัด คอมันตร์ และผู้ชนะเลิศตอบคำถามอาเซียนจะได้รับรางวัล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : https://asean.psu.ac.th/aiyc2021/  หรือ สแกน QR Code