ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 64 มีหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ Online และ On-site ดังนี้
อบรมนอกเวลาราชการ (อบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์)
  1. การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom) ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (จำนวน 12 ชั่วโมง)
  2. การสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ On-site ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ) ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (จำนวน 12 ชั่วโมง)

อบรมในเวลาราชการ (อบรมวันจันทร์-วันศุกร์) 
  1. เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom) ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (จำนวน 12 ชั่วโมง)
  2. PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom) ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (จำนวน 12 ชั่วโมง)

ดูรายละเอียดหลักสูตร ค่าลงทะเบียน และสมัครอบรมได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th 

    ทุกหลักสูตรรับ "วุฒิบัตร" เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ [หลักสูตรอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้] 

    นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดกลุ่มฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน นักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้ 

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115  (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115) หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://diis.psu.ac.th