ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ VOLVO หมายเลข ทะเบียน กข 6775 (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยมีเงือนไขและหนักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ 
  ไฟล์เอกสารแนบ 1