ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ก.ล.ต จับมือ ม.อ. จัดสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนในส่วนภูมิภาค “SEC Capital Market Regional Seminar 2021”
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาวิชาการในส่วนภูมิภาค “SEC Capital Market Regional Seminar 2021” สนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนผลงานทางวิชาการและนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน โดยเฉพาะตลาดทุนยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในภาคการเงินการลงทุนมากขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ จาก ห้องภูมิวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเผยแพร่ผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ก.ล.ต.     ในงานมีการเสวนาเรื่อง “ตลาดทุนรูปแบบใหม่เพื่อโอกาสสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย คุณจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน คุณมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท SCB10X คุณอนุรักษ์ บุญแสวง นักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ และคุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 3 ผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในระดับประเทศหลากหลายท่านร่วมเป็นผู้วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นต่อผลงานวิจัยดังกล่าว    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งานวิจัยด้านตลาดทุนจะช่วยในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน และสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ทำให้การพัฒนาตลาดทุนโดยรวมสามารถตอบโจทย์ประเทศและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง     สำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเป้าการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการที่มีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่อง