ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจ Download รูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงาน
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ได้จัดทำรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สำหรับ คณะ / ส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ที่มีความต้องการนำรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอผลงาน รวมทั้ง ภาพพื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ VIRTUAL และ ZOOM

โดยมีรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. รูปแบบ PSU LOGO จำนวน 6 รูปแบบ


2. PowerPoint Template เพื่อการนำเสนอผลงาน


3. ภาพพื้นหลังสำหรับการประชุม/การเรียนออนไลน์ Virtual / Zoom Background มีให้เลือกหลายรูปแบบ     ผู้สนใจ Download สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อการใช้งานได้ที่ https://www.psu.ac.th/?page=introduce7 

    ติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ www.psu.ac.th และทุกช่องทางสื่อโซเชียลที่ @PSUConnext