ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เชิญร่วมประกวดสื่อสันติภาพ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
    สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอกปีที่ 7 ประจำปี 2564 (7th Olive Branch Awards 2021) ส่งผลงานประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564    รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันสันติศึกษาเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงถึงบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา แสดงทัศนะ นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง การอยู่ร่วมกัน และการสร้างสันติภาพผ่านการเขียนบทสุนทรพจน์ จึงได้จัดการการประกวดสื่อสันติภาพ ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนบทกวี และการประกวดภาพถ่าย เพื่อให้เยาวชนใช้ทักษะในเชิงวรรณศิลป์และวาทศิลป์ในการสร้างสรรค์สันติภาพในสังคม ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท ประกอบด้วย 1. การประกวดสุนทรพจน์ 2. การประกวดบทกวี 3. การประกวดภาพถ่าย

มีรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

การประกวดประเภทสุนทรพจน์ 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
- ส่งประเภทบุคคล ได้เพียงคนละ 1 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ไม่เกิน 15 นาที

ผู้เขียนจะต้องกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 ของสถาบันสันติศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2564 หากไม่สามารถกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศในวันเวลาที่กำหนดได้ถือว่าสละสิทธิ์

การประกวดประเภทบทกวี
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่ากับระดับการศึกษาข้างต้น
- ส่งประเภทบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

การประกวดภาพถ่าย
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
- ส่งประเภทบุคคล คนละไม่เกิน 3 ภาพ

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 

ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิวดี สาหีม สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail: olivebranch.IPS@gmail.com www.peacestudies.psu.ac.th โทร 074-289463, 081-0991005