ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลีมาบาติก แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคลคลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ