ข่าวชาวสงขลานครินทร์

PSUEV จับมือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ พี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป มุ่งต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และบริษัท พี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยมี ผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ตัวแทนจากบริษัท พี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 67

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องถึงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐาน และการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการใช้ การผลิต และการพัฒนาวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษในท้องถนนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทำให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น