ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนรู้แก่บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ – แสงทองวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และ โรงเรียนแสงทองวิทยา โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ผศ. ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ประธานคณะกรรมการผู้ปกครองและครูโครงการ Salesian SME นางสุดา พันธุสะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา และ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตลอดจนคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 
การลงนามดังกล่าวฯ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และระบบของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์โครงการ Salesian SME และนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาโครงการ SME STTN โครงการ iSME และโครงการ Salesian SME