ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดตั้ง PSU Holding หวังผนึกเอกชน พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งบริษัท พี เอส ยู โฮลดิ้ง (PSU Holding) เพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ สู่เป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าทางสังคมผศ. ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดในเรื่องการจัดตั้ง PSU Holding Company เป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่ยกระดับความรู้ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถขับเคลื่อน ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคม โดยองค์ความรู้จากนวัตกรรมให้กับประเทศชาติได้ ซึ่งในทุก ๆ กิจการของมหาวิทยาลัยฯ จะตั้งอยู่บนปณิธานของพระราชบิดา คือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มจัดตั้ง PSU Holding Company เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน และช่วยกันขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหลักอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างคน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ 3. การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปรับใช้สังคม และ 4. การนำงานวิจัยไปช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการพลิกโฉมเพื่อก้าวไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป