ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของ ม.อ.
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ที่ผ่านมาจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้