ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.หาดใหญ่ มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 โดยมี รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัล ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567โดยผลงานรูปแบบ Oral Presentation ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่1. เหรียญทอง ผลงาน: คุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจยาก ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์: Difficult airway management in Songklanagarind Hospital โดย คณะแพทยศาสตร์2. เหรียญเงิน ผลงาน: รูปแบบการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิตกับสถานประกอบการ: หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ โดย คณะศิลปศาสตร์3. เหรียญทองแดง ผลงาน: SODD System: Strategic Organization Development Dashboard โดย คณะทันตแพทยศาสตร์4. ชมเชย ผลงาน: การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารีฯ5. ชมเชย ผลงาน: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ OSIT for Community Engagement โดยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ