ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 “The 12th PSU Education Conference”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 “The 12th PSU Education Conference” ภายใต้หัวข้อ “Bridging our future: Sustainable and Inclusive Education” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค และสร้างความร่วมมือของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคที่มีทั้งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงมากมาย

โดยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 16 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนยังจัด SOUTHERN CWIE FORUM 2024 อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบ Oral และ แบบ Poster ที่เป็นบทความวิจัยแบบ abstract only และ แบบ Full paper ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567 ทาง https://educonf.psu.ac.th/ 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลทั่วไปได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณนุชระพี จันทร์ช่วย เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 9220, 9224 และข้อมูลการนำเสนอผลงานได้ที่ คุณวนิดา กาเหย็ม / คุณ จิราภรณ์ ระฆัง เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 9210, 9223 หรือ https://educonf.psu.ac.th/ และเพจ PSUEduConf