ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พัฒนาทักษะการให้การปรึกษาและการสื่อสารแก่บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดโครงการ Communication Skills Module 1 ตอน Counselors Competency Enhancement เสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้การปรึกษาเพื่อการสื่อสารให้ตรงจุด ช่วยเหลือให้ทันใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณการให้การปรึกษาและการทำงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณการให้การปรึกษาและทำงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567
โครงการ Communication Skills จัดขึ้นจากแนวคิดเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพใจ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้วัยรุ่นมักจะประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน การเรียน ความรัก ครอบครัว เป็นต้น และส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา มีอาการเครียด ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง บางคนอาจคิดตัดสินใจโดยขาดสติ ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ มุมมองใหม่นำทางนักศึกษาสู่ความสำเร็จ โดย รศ. ดร.อริยา คูหา ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา การบรรยาย หัวข้อ มุมมองและกระบวนการในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างมืออาชีพ, ปลดล็อกทักษะการให้การปรึกษาแบบผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่มพลังการให้การปรึกษาด้วยเทคนิคระดับมือโปร โดย ดร.ปรีนาภา ชูรัตน์ และทีมงาน