ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. เปิดบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน รับการเรียนการสอนออนไลน์
    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการส่งหนังสือถึงบ้านหรือที่ทำงาน (Book Delivery Service) สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

ขอใช้บริการได้ที่ : kyl.psu.th/iInjJk-K6

    สำหรับการจัดส่งไปยังหน่วยงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ จะจัดส่งผ่านตลาดนัดวันละ 2 รอบ (เฉพาะอาจารย์และบุคลากร)

    รอบแรก สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอรับบริการผ่านระบบ ระหว่างช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น. 
ทางหอสมุด จะจัดส่งในช่วงเวลา 14.00 น. 

    รอบที่สอง สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอรับบริการผ่านระบบ หลัง 12.00 น. 
ทางหอสมุด จะจัดส่งในช่วงเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป

    การจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ทางหอสมุดจะจัดส่งทาง EMS โดยผู้ขอรับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0 7428 2354