ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยกงานวิจัย ม.อ. ผลงานเด่นในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของภาครัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้วิจัย ร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการวิจัย วิเคราะห์ และขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง ณ ศูนย์สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยที่ทำให้เห็นภาพรวมผลสำเร็จของงานวิจัยอยู่ในมิติที่กว้างขึ้น เป็นผลจากการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่มือผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีโครงการวิจัยที่สามารถขับเคลื่อนขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน 3 กลุ่ม จำนวน 6 โครงการ และ 1 ในนั้นคือโครงการวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย โดยมีการประกาศใช้แล้ว จำนวน 1 โครงการ คือโครงการ “การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม” โดย ผศ. ดร. นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ คณะแพทยศาสตร์ รศ. ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เป็นต้นแบบการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ โดยต้องการขับเคลื่อนงานวิจัยผ่านเครือข่ายทั้ง 5 เครือข่าย ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ และสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม ตามแนวคิด "ค้นให้พบ ทำให้ได้ ใช้ให้เป็น" เพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้ยั่งยืนต่อไป