ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ติดอันดับสาขาเฉพาะโดดเด่นระดับโลกเพิ่มเป็น 7 สาขา จัดโดย QS World University Rankings by Subject 2024
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกเพิ่มจาก 6 เป็น 7 สาขา โดยในปี 2024 มีสาขา Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451-500 ณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ 901-950 ของโลก จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2024ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยได้พิจารณาจาก ตัวชี้วัด ได้แก่
 
1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)
2. ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation)
3. จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper)
4. ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index)
เครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network)
 
ข้อมูลอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/life-sciences-medicine?search=prince%20of%20songkla 
 
โดยที่ QS Stars Ratings ประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์