ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ประจำปี 2567 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67
สำหรับงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ @สงขลา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน/การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา เพื่อการวางแผนหรือใช้เป็นแนวทางในการ เลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ และสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ WHAT IS THE FUTURE OF WORK ” อาชีพสมัยใหม่ยุค AI ครองเมือง ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ฯลฯ กิจกรรมสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า 80 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 1,200 อัตรา เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนที่ว่างงานในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรงนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพอิสระ การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เกมตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล การบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และกิจกรรมขึ้นทะเบียน/รายงานตัว ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอีกด้วย