ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ผนึกกำลัง SCGJWD Logistics ขับเคลื่อนงานวิจัยลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ คุณบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท SCGJWD Logistics ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนของ บริษัท SCGJWD Logistics และอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย ณ อาคาร Me Space สาขาสยาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนของบริษัท SCGJWD Logistics” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก บพข. และ ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยโดย บริษัท SCGJWD Logistics โดยมี รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อจัดทำแผนที่นำทางและกลยุทธ์และขยายผลการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization roadmap and strategies adoption for supply chain network) ของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติ (International logistics decarbonization network) ตลอดจนเตรียมความพร้อมของบริษัท SCGJWD Logistics ในการเข้าสู่การประเมินดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในระดับนานาชาติ โดย SCGJWD Logistics จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์รายแรกของประเทศที่เดินหน้าขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) อย่างเต็มรูปแบบผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยนี้