ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล ร่วมกับ สถาบันอาหาร และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่ายในการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรม ตลอดจนเพิ่มประโยชน์ในการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย โดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันฮาลาล ชั้น 8 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67
สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ตลาดอาหารฮาลาลในตะวันออกกลาง” โดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร การถ่ายทอดประสบการณ์การทำตลาดอาหารฮาลาลในภูมิภาคอาเซียนและจีน โดยคุณสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตอยยิบัน ฟู้ดส์ จำกัด และการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลไทย