ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.อ. ได้รับประกาศนียบัตร THAILAND-PSF ระดับที่ 4 ครูที่เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Mastery Teacher)
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตร THAILAND-PSF ระดับที่ 4 ครูที่เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Mastery Teacher) ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เรื่อง “ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก: แนวโน้มและโอกาส” (Thai Higher Education Landscape in the Global Context: Trends and Opportunities) เมื่อวันที่ 21–22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)