ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ในงาน “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประวัติ และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัย ในปี 2551 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์